Broodfonods De Vakman 4 ALL

Broodfonds De Vakman 4ALL per 1 april 2018 van start

broodfondsmakersVoorafgaand aan de nieuwjaarsbijeenkomst op 12 januari 2018, heeft een tweede bijeenkomst m.b.t. het broodfonds plaatsgevonden. Ging het bij de eerste bijeenkomst nog om het verstrekken van algemene informatie, op deze tweede vergadering stond de agenda grotendeels in het teken van het vaststellen van de voorwaarden en uitgangspunten van het nieuw op te richten broodfonds. Nadat André Jonkers van de Broodfondsmakers in het kort nog even de “highlights” van een broodfonds voor het voetlicht had gebracht, werden in het tweede deel van de bijeenkomst door de aanwezigen de eerste stappen gezet om tot een daadwerkelijke oprichting te komen.

In de dagen daarvoor had er al een inventarisatie plaatsgevonden onder alle Vakmannen, die in een eventuele deelname geïnteresseerd waren. Hierbij werd ook de vraag gesteld of externe zzp-ers en/of vennoten van Vakmannen tot het broodfonds toegelaten mochten worden. Deze vraag werd door allen met een volmondig “Ja” beantwoord.

Massale opkomst

Uit de massale opkomst op 12 januari bleek wel, dat het onderwerp onder de Vakmannen sterk leeft. Ca. 70 % was aanwezig, sommigen vergezeld van hun partner/echtgenote. Ook waren er, op voorspraak van een paar Vakmannen, enkele externe zzp-ers aanwezig, die eerder al hun interesse kenbaar hadden gemaakt. Samen met de overige geïnteresseerden, die op deze middag niet aanwezig dan wel verhinderd waren, staat de teller van het aantal potentiële deelnemers nu op ± 40.

Vaststelling statuten en reglement

Tijdens de bijeenkomst werd door André Jonkers uitvoerig ingegaan op het vaststellen van de statuten en het reglement van het nieuw op te richten broodfonds. Ook werd aan de kandidaat leden de vraag voorgelegd wat de naam van het fonds moest worden en welke personen het eerste bestuur wilden gaan vormen. Om enerzijds de binding met De Vakman en anderzijds het open karakter van het fonds te benadrukken werd na kort overleg met algemene stemmen besloten om aan het fonds de naam “Broodfonds De Vakman 4ALL” te verbinden. Ook melden zich spontaan enkele Vakmannen, die zich bereid verklaarden om de bestuurstaken van het fonds op zich te nemen. De Vakmannen, die zich hiervoor willen gaan inzetten zijn: Arjen Pronk (voorzitter), André Verheij (secretaris), Fokko Nijenhuis (penningmeester), Marc Eerens (bestuurslid). In eerste instantie had ook Rien van de Corput zich als bestuurslid aangemeld, echter hij heeft zich om persoonlijke redenen helaas moeten terugtrekken.

Per 1 april 2018 officieel van start

Het bestuur is vervolgens voortvarend van start gegaan. Samen met de Broodfondsmakers zijn v.w.b. de statuten en het reglement de laatste puntjes op de “i” gezet. Inmiddels heeft iedere belangstellende van het bestuur een e-mailbericht ontvangen, waarin hij/zij zijn/haar definitieve deelname kenbaar kan maken. Met deze deelnemerslijst gaan de Broodfondsmakers aan de slag om de benodigde oprichtingsformaliteiten in orde te maken, zoals de inschrijving in het verenigingsregister van de KvK, het openen van de benodigde bankrekeningen en het opstellen van alle individuele deelnemerscontracten. Dit alles zal nog enige weken in beslag nemen. De doelstelling van bestuur, leden en de Broodfondsmakers is om het “Broodfonds De Vakman 4ALL” op 1 april 2018 officieel van start te laten gaan. En dit is geen 1 april-grap!

Ondertekening

Nieuws van het bestuur van het Broodfonds:

“Op 10 maart 2018 hebben we na alle voorbereidingen de oprichtingsvergadering gehouden van het ‘Broodfonds De Vakman 4All’. Daar zijn de benodigde stukken ondertekend en is het belang van de aanwezigheid besproken, dit werd van harte ondersteund door de aanwezige deelnemers.
We zijn van start gegaan met 26 deelnemers; van een aantal geïnteresseerden is de instap uitgesteld door het ontbreken van gegevens of een reactie.
Naar verwachting komen er  per 1 juli nog een man of tien bij. Zo groeien we snel uit naar een gezonde samenstelling van ons broodfonds.
We hopen allemaal natuurlijk geen schenking aan te hoeven vragen, maar het fonds is een mooie gelegenheid om solidair met elkaar te zijn als het nodig is.
Bestuur Broodfonds De Vakman 4ALLAls bestuur zien we uit naar een prettige samenwerking met de deelnemers!”.

Bestuur Broodfonds De Vakman 4ALL:

De Vakman André Verheij
De Vakman Arjen Pronk
De Vakman Fokko Nijenhuis
De Vakman Marc Eerens